ข้อมูลทั่วไป

การสาธารณสุข

       ในพื้นที่ตำบลหนองบัวมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ๑ แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตั้งอยู่บริเวณเยื้องวัดศรีอุปลาราม ให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน

การเกษตรกรรม

       ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ประมาณร้อยละ 80 ทำนา ทำไร่ ทำสวน ผลผลิต ได้แก่ ข้าว อ้อย ยาสูบ ข้าวโพด และผลไม้ต่างๆ อีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพอื่น ๆ ประชาชน มีรายได้ปานกลาง

การประปา

       ระบบการประปาให้บริการประชาชนโดยส่วนใหญ่ แหล่งน้ำดิบสำคัญ เช่น แม่น้ำ(แม่น้ำแควใหญ่) ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่มีน้ำตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมี ลำห้วย 2 แห่ง มีคลองส่งน้ำและท่อส่งน้ำ AC เพื่อการเกษตร 

การพาณิชยกรรมและบริการ

       ตำบลหนองบัว มีผู้ประกอบการร้านค้าไม่มาก  มีตลาดของเอกชน  ที่ให้ประชาชนเช่าพื้นที่เพื่อนำสินค้าและอาหาร มาวางจำหน่าย ช่วงเวลา เช้าและเย็น มีผู้จำหน่ายสินค้าประมาณ 60 รายมีบริการโรงแรม  และรีสอร์ท หรือสถานบริการน้ำมัน  

การไฟฟ้า

          ในเขตตำบลหนองบัวมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน แต่ยังไม่เต็มพื้นที่เนื่องจากยังมีบางพื้นที่มีปัญหาด้านที่ดินเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ระหว่างประชาชน กับหน่วยราชการทหาร จึงยังไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้เต็มพื้นที่

การคมนาคม การจราจร

       ถนนการคมนาคมสะดวกเพราะเทศบาลตำบลหนองบัว อยู่ติดกับถนน สายกาญจนบุรี – ศรีสวัสดิ์ มีรถยนต์ประจำทางสายต่างๆ ถนนหลายสายก่อสร้างเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

© 2018 ศูนย์สารสนเทศชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.

Please publish modules in offcanvas position.