ถนนการคมนาคมสะดวกเพราะเทศบาลตำบลหนองบัว อยู่ติดกับถนน สายกาญจนบุรี – ศรีสวัสดิ์ มีรถยนต์ประจำทางสายต่างๆ ถนนหลายสายก่อสร้างเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

 เพื่อรองรับการสัญจรของประชาชน ถึงแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ สะพาน มีสะพานสำหรับการเดินทาง จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ 2 และ หมู่ 8 ข้ามแม่น้ำแควใหญ่ เชื่อมระหว่างพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองบัว และพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว