ระบบการประปาให้บริการประชาชนโดยส่วนใหญ่ แหล่งน้ำดิบสำคัญ เช่น แม่น้ำ(แม่น้ำแควใหญ่) ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่มีน้ำตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมี ลำห้วย 2 แห่ง มีคลองส่งน้ำและท่อส่งน้ำ AC เพื่อการเกษตร 

       ปัญหาการบริการ คือ การให้บริการน้ำประปา ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากจำนวนครัวเรือนและประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระบบการผลิตน้ำประปาที่มีอยู่เดิม ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน แต่ปัจจุบัน มีการดำเนินการก่อสร้างระบบประปาเพิ่ม บริเวณ พื้นที่หมู่ที่ 1 เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และหาทางแก้ไขปัญหา บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8 ในการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ต่อไป