ในเขตตำบลหนองบัวมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน แต่ยังไม่เต็มพื้นที่เนื่องจากยังมีบางพื้นที่มีปัญหาด้านที่ดินเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ระหว่างประชาชน กับหน่วยราชการทหาร จึงยังไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้เต็มพื้นที่