ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ประมาณร้อยละ 80 ทำนา ทำไร่ ทำสวน ผลผลิต ได้แก่ ข้าว อ้อย ยาสูบ ข้าวโพด และผลไม้ต่างๆ อีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพอื่น ๆ ประชาชน มีรายได้ปานกลาง