ตำบลหนองบัว มีผู้ประกอบการร้านค้าไม่มาก  มีตลาดของเอกชน  ที่ให้ประชาชนเช่าพื้นที่เพื่อนำสินค้าและอาหาร มาวางจำหน่าย ช่วงเวลา เช้าและเย็น มีผู้จำหน่ายสินค้าประมาณ 60 รายมีบริการโรงแรม  และรีสอร์ท หรือสถานบริการน้ำมัน  

 ประชาชนส่วนใหญ่ นิยมเดินทางไปซื้อสินค้าต่าง ๆ ในตลาดเมืองกาญจนบุรี  เนื่องจากอยู่ใกล้ตัวเมือง ประมาณ  15  กิโลเมตร  การเดินทางสะดวก มีรถประจำทางผ่านหลายสาย