ในพื้นที่ตำบลหนองบัวมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ๑ แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตั้งอยู่บริเวณเยื้องวัดศรีอุปลาราม ให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน