โรงเรียนวัดศรีอุปลารามเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ โดยพระอุปัชย์ฌายิ้มเจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม(วัดหนองบัว) เป็นองค์อุปถัมภ์ อาศัยศาลาการเปรียญ ของวัดเป็นที่สำหรับเรียน โดยมีพระภิกษุเฮงเป็นคนครูคนแรกทำการสอนให้แก่ประชาชนของตำบลหนองบัว และมีการพัฒนาปรับปรุงจนกลายเป็นโรงเรียนวัดศรีอุปลารามในปัจจุบัน


              ในปี พ.ศ. 2465 ทำการสอนตามระเบียบของกระทรวงธรรมการโดยมีพระภิกษุ เซี้ยจารุวัฒน์ เป็นครูใหญ่ ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
              ในปี พ.ศ. 2480 ท่านพระครูนิวิฐสมาจาร เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลารามเห็นว่าศาลาการเปรียญของวัดคับแคบ ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน จึงได้ขอความร่วมมือจากชุมชนหนองบัว และตำบลใกล้เคียงสร้างอาคารในโรงเรียนใช้แรงงานพระลูกวัด และชาวบ้านที่มีความรู้เชิงช่าง เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โดยมอบที่ส่วนหนึ่งของวัดให้เป็น ที่ก่อสร้างโรงเรียนได้ขนานนามอาคารเรียนหลังนี้ว่า “นิวิฐพิทยาคม”
              ในปี พ.ศ.2499 ทางราชการได้อนุญาตให้เป็นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาขึ้นในตำบล พณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีโอกาสเยี่ยมโรงเรียนเห็นว่าคับแคบ จึงอนุมัติงบประมาณให้ 2500,000 บาท ท่านเจ้าคุณโสภณสมาจารจึงได้หาเงินสมทบอีก 455,179 บาท ก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โดยขนานนามอาคารหลังนี้ว่า“พิบูลโสภณวิทยาคาร”
              ในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้ทำการสอนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ 7 ปี
              ในปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่ 13 ไร่ 52 ตารางวา ตั้งอยู่บนที่ธรณีสงฆ์ มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง